KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ -  RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ - RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

 
   
 EFS
O programie
 
 Uprawnienia
Praca w księgowości
Główny księgowy
Samodzielny księgowy
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
 Inne serwisy MDDP
szkolenia księgowość
studia podyplomowe
kursy księgowości
 
 Strony internetowe Akademii MDDP
Sprawozdanie finansowe
Kursy księgowości
Szkolenia biznesowe
Szkolenia i kursy komputerowe
Kursy Ksiegowosci Warszawa
 
  

Tytuł szkolenia:

Akademia rachunkowości
kurs od podstaw do samodzielnego księgowego (104 h)


Miejsce i termin:

21-22.11.2009 Warszawa EFS 09001


Szczegółowe informacje o terminach:

Warszawa
Sesja I
, 21-22 listopada 2009 r.
Sesja II, 12-13 grudnia 2009 r.
Sesja III, 19-20 grudnia 2009 r.
Sesja IV, 9-10 stycznia 2010 r.
Sesja V, 23-24 stycznia 2010 r.
Sesja VI, 30-31 stycznia 2010 r.
Sesja VII, 13 lutego 2010 r.

Wrocław
Sesja I, 20-21 lutego 2010 r.
Sesja II, 06-07 marca  2010 r.
Sesja III, 20-21 marca 2010 r.
Sesja IV, 10-11 kwietnia 2010 r.
Sesja V, 24-25 kwietnia 2010 r.
Sesja VI, 15-16 maja 2010 r.
Sesja VII, 29 maja 2010 r.

Katowice
Sesja I, 27-28 lutego 2010 r.
Sesja II, 13-14 marca 2010 r.
Sesja III, 27-28 marca 2010 r.
Sesja IV, 17-18 kwietnia 2010 r.
Sesja V, 08-09 maja 2010 r.
Sesja VI, 22-23 maja 2010 r.
Sesja VII, 05 czerwca 2010 r.

Gdańsk
Sesja I, 17-18 kwietnia 2010 r.
Sesja II, 08-09 maja 2010 r.
Sesja III, 22-23 maja 2010 r.
Sesja IV, 29-30 maja 2010 r.
Sesja V, 12-13 czerwca 2010 r.
Sesja VI, 26-27 czerwca 2010 r.
Sesja VII, 10 lipca 2010 r.
Cel szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób, które zaczynają swoją pracę zawodową w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę która umożliwi im pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, podczas trwania kursu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w których zawarta jest wiedza teoretyczna jak również praktyczna. Każde zajęcia poświęcone będą praktycznym aspektom związanym z ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Omówione zostaną także wymagane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Program:

PROGRAM KURSU:

Blok I
Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady.
1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
2. Podstawowe zasady rachunkowości.
3. Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
1. Charakterystyka środków gospodarczych (aktywa).
2. Źródła pochodzenia składników majątkowych (pasywa).
3. Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.

Blok II
Ewidencja operacji gospodarczych.

1. Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
2. Omówienie kont bilansowych.
3. Konta niebilansowe – ich charakterystyka.
4. Ewidencja syntetyczna i analityczna.

Blok III
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

1. Nadrzędne zasady rachunkowości.
2. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
3. Elementy ksiąg rachunkowych.
4. Charakterystyka dokumentów księgowych.
Aktywa pieniężne i ich ewidencja.
1. Obrót gotówkowy – jego ewidencja.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
4. Inne aktywa pieniężne.

Blok IV
Podatek od towarów i usług

1. Podatek od towarów i usług – regulacje prawne, podstawowe zasady.
2. Krajowe czynności opodatkowane VAT.
3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w tym:
a) zasady ogólne,
b) wyjątki od zasady ogólnej – najważniejsze zagadnienia,
c) „opodatkowanie” zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym,
4. Zasady rozliczania podatku naliczonego:
a) źródło podatku naliczonego,
b) aktualnie obowiązujące zasady rozliczania podatku naliczonego,
c) VAT naliczony w związku z nabyciem i korzystaniem z samochodów – czy ograniczenia są legalne?
d) limity a prawo do rozliczania VAT,
e) koszt a prawo do odliczenia podatku,
f) czynność niepodlegająca lub zwolnione a prawo do odliczenia VAT.
5. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
a) nowe terminy zwrotu nadwyżki podatki naliczonego nad należnym,
b) zabezpieczenia i inne wymogi niezbędne dla otrzymania zwrotu.
6. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe:
a) istota WNT i WDT,
b) zasady opodatkowania WNT i WDT.

Blok V
Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.

1. Wycena zapasów metodą ceny rzeczywistej.
2. Metoda ceny ewidencyjnej.
3. Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
4. Rozchody materiałów – ewidencja.
5. Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych.
1. Charakterystyka środków trwałych.
2. Metody amortyzacji środków trwałych.

Blok VI
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (ciąg dalszy)
3. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
4. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
Wartości niematerialne i prawne.
1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
2. Amortyzacja bilansowa tych składników.
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.

Blok VII
Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Podatnicy PIT.
2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
3. Wybrane definicje ustawowe w PIT.
4. Wspólne opodatkowanie małżonków – prawa podatnika i obowiązki płatnika.
5. Źródła przychodów.
6. Świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne a przychód podatkowy
7. Moment uzyskania przychodu:
a) moment uzyskania przychodu w innym źródle niż pozarolnicza działalność gospodarcza (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
b) przychód z tytułu świadczenia usług,
c) przychód z tytułu świadczenia usług okresowych.
8. Zwolnienia podatkowe.
9. Koszty uzyskania przychodu:
a) koszty w działalności gospodarczej osób fizycznych,
b) koszty uzyskania przychody osób nie prowadzących działalności gospodarczej:
10. Obowiązki płatnika:
a) pracodawca jako płatnik,
b) zleceniodawca jako płatnik.
Obowiązki informacyjne (PIT-8C).

Blok VIII
Rozrachunki w księgach rachunkowych.
1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
2. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, w tym z tytułu reklamacji.
4. Rozrachunki wyrażone w walutach obcych.
Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
2. Układ rodzajowy kosztów.
3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
4. Warianty ewidencyjne kosztów.

Blok IX
Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej (ciąg dalszy)

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
6. Wycena i ewidencja produktów.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej.
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
2. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
3. Sprzedaż towarów i materiałów.
Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.
1. Tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania.
2. Odpisy aktualizujące wartość należności.

Blok X
Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego (ciąg dalszy)

3. Inwentaryzacja – metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic.
4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
5. Procedury ustalania wyniku finansowego netto.

Blok XI
Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Podstawowe zagadnienia.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w CIT.
3. Okres rozliczeniowy w CIT.
4. Przychód w CIT:
a) przychód w walucie obcej – zasady przeliczania na złote polskie,
b) przeliczanie na potrzeby CIT i VAT – którą metodę wybrać i czy coś się zmieni,
c) moment uzyskania przychodu – najczęściej spotykane problemy,
d) warunki dostawy a moment uzyskania przychodu.
5. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszty stanowiące i koszty niestanowiące – związek wydatku z przychodem,
b) zasady rozliczania kosztów w czasie,
c) koszty – wybrane zagadnienia.
6. Zwolnienia w CIT.
7. Podatek u źródła.

Blok XII
Sprawozdawczość finansowa.

1. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
2. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
4. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
5. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

Blok XIII
Przykład całościowy: od bilansu do bilansu.
Sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu.Informacje organizacyjne:

INFORMACJE O DOTACJI:

Koszt uczestnictwa w kursie uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest ostateczny beneficjent projektu.

Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw za udział w kursach płacą tylko 20% ceny, średnich przedsiębiorstw 30% ceny. Pozostała część wartości kursów dofinansowana zostanie przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wartość jednego kursu wynosi: 4 616,00 zł

Poniżej ceny po dofinansowaniu:
1 384,80 zł – pracownicy średnich przedsiębiorstw
923,20 zł – pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw

Cena obejmuje: uczestnictwo w 13-dniowym kursie, materiały szkoleniowe, obiad oraz 2 przerwy kawowe w ramach każdego dnia kursu, zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa i ukończenia szkolenia.
«  wstecz


   
   
Mapa serwisu
www.akademiamddp.pl