KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ -  RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ - RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

 
   
 EFS
O programie
 
 Uprawnienia
Praca w księgowości
Główny księgowy
Samodzielny księgowy
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
 Inne serwisy MDDP
szkolenia księgowość
studia podyplomowe
kursy księgowości
 
 Strony internetowe Akademii MDDP
Sprawozdanie finansowe
Kursy księgowości
Szkolenia biznesowe
Szkolenia i kursy komputerowe
Kursy Ksiegowosci Warszawa
 
  

Tytuł szkolenia:

Akademia głównego księgowego
kurs dla kandydatów na głównych księgowych (104 h)Miejsce i termin:

12-13.12.2009 Warszawa EFS 09002


Szczegółowe informacje o terminach:

Warszawa (kod EFS 10007)
Sesja I
, 17-18 lipca 2010 r.
Sesja II, 31 lipiec- 1 sierpień 2010 r.
Sesja III, 7-8 sierpień 2010 r.
Sesja IV, 21-22 sierpień 2010 r.
Sesja V, 28-29 sierpień 2010 r.
Sesja VI, 4 wrzesień 2010 r.
Sesja VII, 11-12 wrzesień 2010 r.

Wrocław
Sesja I, 30-31 stycznia 2010 r.
Sesja II, 13-14 lutego 2010 r.
Sesja III, 27-28 lutego 2010 r.
Sesja IV, 13-14 marca 2010 r.
Sesja V, 27-28 marca 2010 r.
Sesja VI, 10-11 kwietnia 2010 r.
Sesja VII, 24 kwietnia 2010 r.

Poznań
Sesja I, 13-14 lutego 2010 r.
Sesja II, 27-28 lutego 2010 r.
Sesja III, 13-14 marca 2010 r.
Sesja IV, 10-11 kwietnia 2010 r.
Sesja V, 24-25 kwietnia 2010 r.
Sesja VI, 22-23 maja 2010 r.
Sesja VII, 29 maja 2010 r.

Gdańsk
Sesja I, 24-25 kwietnia 2010 r.
Sesja II, 15-16 maja 2010 r.
Sesja III, 29-30 maja 2010 r.
Sesja IV, 19-20 czerwca 2010 r.
Sesja V, 03-04 lipca 2010 r.
Sesja VI, 17-18 lipca 2010 r.
Sesja VII, 31 lipca 2010 r.

Katowice
Sesja I, 30 maja 2010 r.
Sesja II, 12-13 czerwca 2010 r.
Sesja III, 26-27 czerwca 2010 r.
Sesja IV, 10-11 lipca 2010 r.
Sesja V, 24-25 lipca 2010 r.
Sesja VI, 07-08 sierpnia 2010 r.
Sesja VII, 21-22 sierpnia 2010 r.Cel szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób na co dzień pracujących w działach księgowo – finansowych, posiadających doświadczenie w tej dziedzinie i chcących zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi im pracę na stanowisku Głównego Księgowego. Ponadto kurs przygotowuje do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg.

Program:

PROGRAM KURSU:

Blok I
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

1. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
2. Elementy ksiąg rachunkowych.
3. Nadrzędne zasady rachunkowości.
4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a polskie przepisy rachunkowe.

Blok II
Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.

1. Metody wyceny zapasów.
2. Dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów.
3. Zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy.
4. Obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa.
5. Obrót opakowaniami.

Blok III
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

1. Ewidencja reklamacji.
2. Należności dochodzone na drodze sądowej.
3. Rozrachunki wyrażone w walucie obcej (w tym kompensata, barter).
4. Obrót wierzytelnościami.
5. Aktualizacja należności.

Blok IV
Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
2. Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz wpłaty na rzecz PFRON).
3. Wynagrodzenia oraz inne przychody ze stosunku pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Rozrachunki dotyczące podróży służbowych.
5. Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Blok V
Podatek od towarów i usług

1. Zakres przedmiotowy ustawy:
a) czynności podlegające opodatkowaniu,
b) czynności wyłączone z zakresu obowiązywania ustawy.
2. Podatnicy i płatnicy.
3. Rejestracja VAT.
4. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów, świadczeniu usług i przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
5. Dostawa towarów i świadczenie usług w tym :
a) nieodpłatna dostawa towarów,
b) prezenty o małej wartości oraz próbki – zasady klasyfikowania i rozliczania,
c) „reprezentacja i reklama” w świetle ustawy VAT oraz orzecznictwa ETS,
d) odpłatne i nieodpłatne świadczenie usług.
6. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.
7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona.
9. Moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne i wyjątki:
a) nowe zasady rozliczania VAT przez komitentów.
10. Podstawa opodatkowania w tym :
a) wpływ rabatów oraz premie pieniężnych (bonusów) na podstawę opodatkowania.
11. Wysokość opodatkowania - stawki podatkowe.
12. Odliczanie i zwroty podatku:
a) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
b) terminy rozliczenia podatku naliczonego,
c) VAT od samochodów osobowych,
d) korekty deklaracji,
e) terminy zwrotu bezpośredniego na konto bankowe,
f) zakupy nie dające podstaw do odliczenia podatku naliczonego,
g) odliczanie częściowe,
h) korekty podatku naliczonego (środki trwałe, pozostałe zakupy).
13. Deklaracje VAT oraz informacje podsumowujące.
14. Kasy rejestrujące.
15. System zwrotu podatku podróżnym.
16. Sprzedaż dokonywana przez rolnika ryczałtowego.

Blok VI
Podatek dochodowy od osób fizycznych/ZUS

1. Zakres podmiotowy.
2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
3. Źródła przychodów.
4. Przychody ze stosunku pracy w tym świadczenia w naturze,
a) działalność wykonywana osobiście -zasady poboru zaliczek, obowiązki informacyjne płatnika.
5. Dochody z praw autorskich.
6. Zasady poboru podatku w przypadku osób zagranicznych.
7. Świadczenia dla osób trzecich.
8. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
10. Zwolnienia podatkowe.
11. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Blok VII
Rzeczowe aktywa trwałe.

1. Metody amortyzacji środków trwałych.
2. Zasady amortyzacji podatkowej.
3. Ulepszenia środków trwałych.
4. Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie.
Wartości niematerialne i prawne.
1. Zasady i okresy amortyzacji bilansowej.
2. Podatkowa amortyzacja tych składników.
3. Wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym.

Blok VIII
Umowy leasingowe.

1. Umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości.
2. Regulacje podatkowe w zakresie leasingu.
3. Ewidencja w księgach leasingodawcy oraz leasingobiorcy.

Blok IX
Koszty oraz przychody podstawowej działalności operacyjnej.

1. Warianty ewidencyjne kosztów.
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
3. Wycena i ewidencja produktów.
4. Koszt własny sprzedaży.
5. Zmiana stanu produktów.
6. Obroty wewnętrzne.
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Blok X
Procedura ustalania wyniku finansowego.

1. Inwentaryzacja – terminy, metody oraz rozliczanie różnic.
2. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw.
3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
4. Wycena składników wyrażonych w walutach obcych.
5. Ujęcie w księgach zdarzeń nadzwyczajnych.

Blok XI
Podatek odroczony.

1. Podatkowa wartość aktywów i pasywów.
2. Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego.
3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy.
4. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

Blok XII
Sprawozdanie finansowe jednostki.

1. Układ i zawartość bilansu.
2. Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
3. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzania oraz zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
6. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych w przykładach.

Blok XIII
Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Podstawowe zagadnienia.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w CIT.
3. Okres rozliczeniowy w CIT.
4. Przychód w CIT.
5. Różnice kursowe jako przedmiot odrębnej regulacji CIT:
a) Koszt uzyskania przychodu - koszty stanowiące i koszty niestanowiące , zasady rozliczania kosztów w czasie Moment poniesienia kosztu.
6. Zwolnienia w CIT.
7. Podatek u źródła.
8. Zasady unikanie podwójnego opodatkowania w CIT.Informacje organizacyjne:

INFORMACJE O DOTACJI:

Koszt uczestnictwa w kursie uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest ostateczny beneficjent projektu.

Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw za udział w kursach płacą tylko 20% ceny, średnich przedsiębiorstw 30% ceny. Pozostała część wartości kursów dofinansowana zostanie przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wartość jednego kursu wynosi: 4 616,00 zł

Poniżej ceny po dofinansowaniu:

923,20 zł – pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw

Cena obejmuje: uczestnictwo w 13-dniowym kursie, materiały szkoleniowe, obiad oraz 2 przerwy kawowe w ramach każdego dnia kursu, zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa i ukończenia szkolenia.«  wstecz


   
   
Mapa serwisu
www.akademiamddp.pl