KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ -  RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ - RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

 
   
 EFS
O programie
 
 Uprawnienia
Praca w księgowości
Główny księgowy
Samodzielny księgowy
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
 Inne serwisy MDDP
szkolenia księgowość
studia podyplomowe
kursy księgowości
 
 Strony internetowe Akademii MDDP
Sprawozdanie finansowe
Kursy księgowości
Szkolenia biznesowe
Szkolenia i kursy komputerowe
Kursy Ksiegowosci Warszawa
 
  

Tytuł szkolenia:

Akademia księgowości kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego - symfonia (108 h) kurs dzienny

Miejsce i termin:

14.09.2015 Warszawa
14.09.2015 Gdańsk
14.09.2015 Poznań
14.09.2015 Szczecin
14.09.2015 Wrocław
14.09.2015 Łódź
14.09.2015 Katowice
14.09.2015 Kraków


Szczegółowe informacje o terminach:

Warszawa, Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław:
Wrzesień: 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30
Październik: 1, 5, 7, 8

Prowadzący:

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnego eksperta specjalizującego się w problematyce rachunkowej i podatkowej, doświadczonego wykładowcę, posiadającego dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Autor licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.


Cel szkolenia:

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne akty prawne oraz materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami z wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą testów i zadań po każdej grupie tematycznej, rozwiązywanych samodzielnie oraz przez wykładowcę Na koniec kursu zostanie przygotowane zadanie całościowe, które obejmie swoją treścią cały materiał od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia co pozwoli uporządkować wiedzę oraz zyskać pełen ogląd na prowadzenie rachunkowości w firmie. 

ADRESACI KURSU:
Kurs księgowości adresowany jest przede wszystkim do osób, nie znających zasad rachunkowości, mających w planach rozpoczęcie kariery zawodowej związanej z tą dziedziną. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.


Program:

1. Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości:
a) podstawowe pojęcia rachunkowości,
b) podmioty rachunkowości,
c) przedmiot rachunkowości,
d) metody i zasady rachunkowości,
e) organizacja rachunkowości jednostki (polityka rachunkowości),
f)  rachunkowość jako system informacyjny (SIR),
g) konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania,
h) księgi rachunkowe,
i) dokumenty  księgowe,
j) podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

2. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia:
a) klasyfikacja i podział aktywów:
- rzeczowy majątek trwały,
- rzeczowy majątek obrotowy,
- należności,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje,
b) klasyfikacja i podział pasywów:
- kapitały,
- zobowiązania,
- rozliczenia międzyokresowe,
c) wstępnie Bilans,
d) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

3. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) tworzenie wyniku finansowego,
d) wstępnie rachunek zysków i strat.

4. Rozrachunki:
a) zobowiązania wobec dostawców,
b) należności od odbiorców,
c) formy rozrachunków z kontrahentami,
d) rozrachunki z pracownikami,
e) rozrachunki z Urzędem Skarbowym,
f) rozrachunki z ZUS,
g) terminy w rozrachunkach.

5. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie:
a) zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych,
b) podatek VAT, faktury, terminy,
c) wydawanie do produkcji materiałów,
d) ustalanie marży.

6. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa:
a) metody wyceny aktywów i pasywów,
b) amortyzacja  i inwentaryzacja.

7. Lista płac:
a) wynagrodzenie netto i brutto,
b) obliczanie składek,
c) odprowadzanie składek,
d) rozrachunki z ZUS.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) księgi rachunkowe,
b) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
c) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
d) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych,
e) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji,
f) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

9. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
a) Bilans,
b) rachunek Zysków i Strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) informacja dodatkowa,
e) tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań,
f) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

10. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach:
a) rozpoczęcie działalności,
b) przekształcenie,
c) likwidacja.

11. Elementy prawa podatkowego:
a) pojęcie podatku,
b) konstrukcja  i funkcje podatków,
c) ogólny podział podatków (podatki dochodowe, przychodowe, obrotowe, majątkowe, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie).

12. Część praktyczna kursu zadania oraz testy podsumowujące z całego omówionego materiału.

13. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA:
a) nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
* zakładanie firmy od podstaw w programie finansowo-księgowym,
* wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
b) tworzenie bilansu otwarcia , kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
c) tworzenie raportów,
d) generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
e) zatoczenie pełnego koła od założenia firmy po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.
Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
 - 1990 zł

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - na zakończenie otrzymują Państwo certyfikat księgowy Akademii MDDP – zaświadczający ukończenie kursu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN (dotyczy kursów w Warszawie), certyfikat (dotyczy pozostałych miast).

UWAGA:
Na zajęciach można korzystać ze swojego komputera bądź wynajętego za dodatkową opłatą  - 100 zł/dzień
( program obejmuje dwa dni zajęć komputerowych).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 18 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl
«  wstecz


   
   
Mapa serwisu
www.akademiamddp.pl