KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ -  RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

KURSY EFS - KSIĘGOWOŚĆ - RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

 
   
 EFS
O programie
 
 Uprawnienia
Praca w księgowości
Główny księgowy
Samodzielny księgowy
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
 Inne serwisy MDDP
szkolenia księgowość
studia podyplomowe
kursy księgowości
 
 Strony internetowe Akademii MDDP
Sprawozdanie finansowe
Kursy księgowości
Szkolenia biznesowe
Szkolenia i kursy komputerowe
Kursy Ksiegowosci Warszawa
 
  

Tytuł szkolenia:

Akademia dyrektora finansowego skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowa

Miejsce i termin:

11.12.2021-13.03.2022 Warszawa
12.02.2021-24.04.2022 Warszawa


Szczegółowe informacje o terminach:

Warszawa:
Sesja I, 7 – 8 listopada 2020
Sesja II, 21 – 22 listopada 2020
Sesja III, 5 – 6 grudnia 2020
Sesja IV, 19 – 20 grudnia 2020
Sesja V, 9 – 10 stycznia 2021
Sesja VI, 23 – 24 stycznia 2021

 


Prowadzący:

Wojciech Kopcik – biegły rewident, partner w MDDP Business Consulting. W latach 1996-2004 pracował w biurze Ernst & Young w dziale audytu na stanowisku menedżera a w latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansów i Księgowości w Grupie Polpharma. Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów i księgowości oraz w kierowaniu zespołami przygotowującymi min. projekty dotyczące usprawnień funkcji finansowych i księgowych, optymalizacji procesów biznesowych, systemów raportowania. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Posiada również kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest doświadczonym praktykiem i wykładowcą, oprócz działalności doradczej od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno otwarte jak i zamknięte dla spółek z wielu branż oraz warsztaty z obszaru finansów.

Marek Zduńczyk – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych (w tym „VISUAL BASIC w finansach”, „Excel w praktyce finansowej”, „Analiza projektów inwestycyjnych w Excelu”). Autor aplikacji zawierającej moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Czołowy prelegent na szkoleniach otwartych i zamkniętych, współpracujący z Akademią Biznesu MDDP. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem biznes planów i modeli analitycznych dla banków, podczas którego dokonywana jest analiza i dostosowywanie modelu do wymogów systemu oceny banku. Stały współpracownik z analitykami i dyrekcją oddziałów PKO Bank Polski SA w zakresie projektów inwestycyjnych (bezpośrednia współpraca w zakresie modelu finansowego), jak również z innymi firmami reprezentującymi różnorodne branże.

Agnieszka Lisak - radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze - umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności. W latach 2005 – 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Od 6 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa gospodarczego, w tym z windykacji wierzytelności (na podstawie autorskiego programu).


Cel szkolenia:

Dyrektor finansowy to niezwykle prestiżowe, ale też niezwykle ważne stanowisko w każdej firmie. W ciągu ostatnich kilku lat rola dyrektora finansowego uległa wyraźnej ewolucji - od osoby odpowiedzialnej za podstawowe zadania finansowo – księgowe i doradztwo do współdecydenta w podejmowaniu ważnych decyzji w firmie a częstokrotnie osoby współzarządzającej firmą. Rola ekspertów finansowych staje się bardziej strategiczna a ich kompetencje zwiększają się. Nowoczesny dyrektor finansowy musi umiejętnie poruszać się we wszystkich obszarach działania firmy. Nie tylko posiadać głębokie rozumienie mechanizmów finansowych i podstaw rachunkowości, musi znać i rozumieć istotę pozostałych funkcji przedsiębiorstwa: sprzedaży, marketingu, operacji, logistyki. Musi myśleć strategicznie, planować i umieć pozyskać zwolenników dla swoich koncepcji. W ramach proponowanego przez nas kursu dowiedzą się Państwo, jak w sposób praktyczny umiejętnie połączyć wszystkie płaszczyzny, na których opiera się praca nowoczesnego dyrektora finansowego oraz jak w sposób efektywny i skuteczny zarządzać finansami przedsiębiorstwa.

ADRESACI KURSU
Kurs skierowany jest do głównych księgowych planujących dalszy rozwój zawodowy, menedżerów i kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową, menedżerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.


Program:

Moduł A – Podstawowe funkcje finansowo-księgowe (5 dni)
Działania rutynowe, które dyrektor finansowy powinien realizować z maksymalną efektywnością kosztową, bezbłędnie, terminowo i z wykorzystaniem najlepszych praktyk.

Blok: Rachunkowość

1. Rachunkowość finansowa:
a) ocena pracochłonności realizacji poszczególnych procesów finansowo – księgowych oraz benchmarking do najlepszych praktyk,
b) struktura planu kont skrojona na miarę realizowanego biznesu i potrzeb informacyjnych organizacji,
c) jak opracować business case – „księgowość własna vs outsourcing vs księgowe Shared Services Center”,
d) podstawowa charakterystyka oraz korzyści ze stworzenia Shared Services Center,
e) wybór systemu finansowo–księgowego - zintegrowane systemy klasy ERP  czy dedykowane narzędzia finansowe,
f) nowoczesne narzędzia do skanowania (automatyczne rozpoznawanie treści) oraz elektronicznego obiegu i akceptacji dokumentów.

2. Sprawozdawczość finansowa:
a) co to znaczy „dobre” sprawozdanie finansowe,
b) efektywny proces sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
- możliwość wykorzystania Excel’a jako narzędzia do konsolidacji - dlaczego w wielu przypadkach Excel może być zdecydowanie tańszym i równie efektywnym rozwiązaniem w porównaniu do zakupu i wdrożenia systemu dedykowanego,
- najczęściej spotykane problemy w poszczególnych etapach procesu konsolidacji - jak sobie z nimi poradzić.

3. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa oraz zarządzanie płynnością:
a) firma widziana oczami analityka bankowego:
- analiza ilościowa,
- analiza jakościowa,
b) wskaźniki finansowe jako podstawowe narzędzie analityczne:
- wskaźniki rentowności,
- wskaźniki płynności finansowej,
- wskaźniki wypłacalności,
- wskaźniki rynku kapitałowego,
c) płynność płatnicza a rentowność, płynność płatnicza a wypłacalność, pułapka płynności, zarządzanie gotówką w granicach wyznaczonych przez normy płynności,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych – sztuka interpretacji,
e) dźwignia finansowa,
f) poprawa efektywności zarządzania kapitału obrotowego:

Blok: System podatkowy – optymalizacja podatkowa i bezpieczeństwo podatkowe

1. Znaczenie podatków w firmie:
a) bezpieczeństwo podatkowe:
- audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego,
- urzędowe interpretacje prawa podatkowego jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego,
- rola orzecznictwa ETS i NSA w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego,
b) optymalizacja podatkowa:
- wykorzystanie struktury kapitałowej oraz form prowadzenia działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej,
- kiedy optymalizacja a kiedy działanie w celu obejścia prawa.

2. Źródła prawa podatkowego:
a) przepisy prawa pisanego,
b) rola orzecznictwa ETS, TK oraz NSA.  

3. Ogólne prawo podatkowe:
a) kryteria podziału oraz rodzaje podatków,
b) obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe,
c) sposoby powstawania zobowiązań podatkowych:
- zobowiązania podatkowe powstające z mocy prawa,
- zobowiązania podatkowe powstające na mocy decyzji,
d) sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
e) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.

4. Postępowanie podatkowe oraz postępowanie sądowo – administracyjne.
a) organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, sądy administracyjne I i II instancji,
b) rozstrzygnięcia w toku postępowania oraz środki zaskarżenia,
c) podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków w trakcie postępowania podatkowego,
d) postępowanie w przedmiocie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

5. Podatki dochodowe:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych:
- strata oraz dochód,
- źródła przychodów,
- koszty uzyskania przychodów, koszty faktycznie poniesione oraz koszty zryczałtowane,
- wybrane zwolnienia,
- obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne,
b) podatek dochodowy od osób prawnych:
- strata oraz dochód,
- ogólne zasady dotyczące rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
- wybrane koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,
- podstawowe informacje na temat podatku u źródła z uwzględnieniem typowych postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6. Podatek od towarów i usług:
a) dostawa towarów oraz świadczenie usług,
b) WDT oraz WNT,
c) obrót jako podstawa opodatkowania,
d) ogólny oraz szczególny obowiązek podatkowy,
e) kiedy podatek naliczony nie podlega odliczeniu?
f) dokumentowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług.

7. Podatek od nieruchomości oraz inne podatki.

8. Podstawowe informacje na temat egzekucji zobowiązań podatkowych.

Blok: Elementy  Prawa

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

2. Zasady i cele zakładania spółek. Omówienie cech charakterystycznych poszczególnych spółek.

3. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding – grupa kapitałowa, konsorcjum, spółka cywilna spółek.

4. Miejsce rejestracji przedsiębiorców (Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy).

5. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego: przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, firma, marka.

6. Kapitał zakładowy:
a) kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki,
b) kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki,
c) obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna),
d) rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy),
e) pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu,
f) sposoby dokapitalizowania spółki.

7. Zarząd:
a) obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego:
- sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, co powinno zawierać sprawozdanie zarządu,
- zasady wyboru biegłego rewidenta (czy zarząd może samodzielnie wybierać biegłego rewidenta?),
- czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? rodzaje opinii biegłego rewidenta,
- sporządzanie sprawozdania finansowego,
- czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach,
- jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego,
- sankcje za niedopełnienie ww.  obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości.  

8. Zasady reprezentacji poszczególnych przedsiębiorców w obrocie gospodarczym (tj. spółek) – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników:
a) co to jest prokura, czym różni się prokura od pełnomocnictwa, czy prokurent odpowiada za zobowiązania spółki,
b) o czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem.

9. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów przedsiębiorców za zaciągnięte zobowiązania, w tym odpowiedzialność ich wspólników, członków zarządu.

10. Pojęcie bankructwa, jaki jest termin do składania wniosku o upadłość i sankcje za niezachowanie ww.

11. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego w kontekście zawierania umów w obrocie gospodarczym:
a) formy czynności prawnych: ( forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny... ), zawieranie umów drogą e-mailową,
b) treść podstawowych dokumentów towarzyszących zawieraniu umów (pełnomocnictwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej).
c) podstawowe elementy umowy,
d) dokument jako element wizerunku firmy,
e) podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki, przedawnienie, kary umowne, zaliczka, zadatek.

Moduł B – Wsparcie organizacji w zarządzaniu kosztami i efektywnością (3,5 dnia)
Dyrektor finansowy odpowiada za proces oraz wykorzystywaną metodologię tworzenia rocznego budżetu, sprawozdawczości zarządczej, prognozowania oraz wdraża i nadzoruje system zarządzania efektywnością kosztową.

1. Budżetowanie:
a) istotne nieefektywności w procesie budżetowania oraz sposoby skutecznych usprawnień,
b) jak skutecznie powiązać budżet roczny ze strategią firmy,
c) koncepcja BEYOND BUDGETING, czyli efektywne połączenie:
- zarządzania kosztami,
- rolling forecast,
- capital budgeting,
- adekwatnego systemu motywacyjnego opartego o nienegocjowalne parametry,
- performance measurement.

2. Rachunkowość i sprawozdawczość zarządcza z uwzględnieniem kontroli wewnętrznej:
a) controling jako narzędzie do koordynacji planowania, kontroli, gromadzenia i przetwarzania informacji,
b) controling operatywny a strategiczny,
c) precyzyjne raportowanie zarządcze:
- spójne przedstawienie tradycyjnego wyniku finansowego (miar opartych na wartości oraz danych niefinansowych),
- analiza pozycji wynikowych wg wielu elastycznych przekrojów,
d) jak zaprojektować informatyczne systemy informacyjne, aby ich funkcjonalność generowała wartość dodaną dla organizacji,
e) systemy kontroli wewnętrznej – jak połączyć bezpieczeństwo przetwarzania z wysoką efektywnością pracy.

3. Prognozowanie:
a) prognoza jako wspomaganie procesów decyzyjnych:
b) proces prognozowania,
c) istotne techniki prognozowania:

4. Zarządzanie efektywnością kosztową:
a) funkcjonalny rachunek kosztów:
b) osiąganie celów krótkookresowych, pilne potrzeby, szybkie wyniki (quick-wins),
c) identyfikacja możliwości usprawnień i uzyskania trwałej poprawy efektywności funkcjonowania:
- activity based costing (ABC),
- zrównoważona karta wyników (BSc),
d) procesy biznesowe, a trudność w pomiarze ich efektywności. Systemy Business Inteligence,
e) projektowanie i wdrażanie systemów mierzenia i oceny efektywności operacyjnej w powiązaniu z systemem oceny oraz motywacji pracowników,
f) modelowanie kluczowych wskaźników wydajności KPI i bodźców, porównanie do innych (benchmarking).

Moduł C – Wsparcie organizacji w zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu wartością firmy (2,5 dnia)
Dyrektor finansowy odgrywa istotną rolę w tworzeniu strategii firmy – szczególnie w obszarze finansowej oceny inicjatyw strategicznych, Szczególnie w dużych organizacjach tworzy system zarządzania wartością firmy np. w oparciu o model Economic Value Addend (EVA).

1. Finansowa ocena inicjatyw strategicznych:
a) tworzenie modeli finansowych dla inicjatyw strategicznych,
b) analiza wrażliwości kluczowych zmiennych w modelu finansowym,
c) analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji,
d) określenie ryzyka i finansowania nakładów inwestycyjnych dla inicjatyw strategicznych. Drzewka decyzyjne metodą wyboru optymalnej inicjatywy.

2. Średnio i długoterminowy plan finansowy firmy:
a) określenie potrzeb kapitałowych, źródeł ich pokrycia i struktury kapitałowej przedsiębiorstwa,
b) rodzaje strategii finansowania, a kapitał obrotowy:
- agresywna,
- umiarkowana,
- konserwatywna.
c) konsekwencje niezrealizowanego planu finansowego, wpływ na płynność i terminowe regulowanie zobowiązań,
d) cykl koniunkturalny, a plan inwestycyjny.

3. Model zarządzania wartością firmy.

4. Zarządzanie ryzykiem:
a) jak skutecznie zarządzać ryzykiem, jaką pozycję przyjąć bierną czy aktywną, akceptacja niepewności,
b) zarządzanie ryzykiem a wartość dla organizacji,
c) risk-based control environment,
d) ryzyko operacyjne i ryzyko reputacji jako coraz bardziej istotne elementy ryzyka dla firmy,
e) rachunkowość zabezpieczeń jako powiązanie efektów transakcji pochodnych z efektem zabezpieczanych pozycji,
f) opcje walutowe – hedging czy spekulacje:
- hedging jako zabezpieczenie zmienności kursów walutowych,
- spekulacja – instrumenty o charakterze spekulacyjnym,
- dyrektywa MIFID – obowiązki banku.

5. „Corporate governance” oraz komunikacja z inwestorami i instytucjami finansowymi:
a) kluczowe elementy oferty publicznej, przygotowanie transakcji:
- przygotowanie prospektu emisyjnego,
- przygotowanie analizy i wyceny „corporate finance and due diligence”,
- przygotowanie struktury transakcji,
- opracowanie „equity story”,
- komunikacja z inwestorami – budowanie wizerunku spółki,
b) realizacja transakcji:
- raport analityczny wraz z wyceną dla inwestorów,
- proces publikacji prospektu i raportu,
- komunikacja z inwestorami – „pilot fishing”, „premarketing”, „roadshow”, „one on one”,
c) „lobbing” i sponsoring jako narzędzia Public Relations,
d) konferencje, wywiady, artykuły sposobem przekazywania wiedzy eksperckiej i budowania wizerunku firmy.

Moduł D – Lider i jego rola w zarządzaniu zespołem finansowo – księgowym (1 dzień)
Niniejszy moduł poświęcony jest roli lidera zespołu finansowego - księgowego. Jego zadaniem jest zbudowanie w świadomości kandydatów oraz wszystkich osób aspirujących do objęcia funkcji szefa, szerokiej perspektywy funkcjonowania osoby zarządzającej zespołami finansowymi bądź księgowymi. W ramach modułu przewidziano doskonalenie umiejętności - menedżerskich, osobistych i zarządczych - mających bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania poszczególnych członków zespołu. Jednym z fundamentalnych celów jest pokazanie potencjału i możliwości jakimi dysponuje menedżer w swojej codziennej pracy, a także omówienie najlepszych praktyk i rozwiązań wspierających zarządzanie w służbach finansowych. Wiedza z obszaru budowania optymalnego zespołu oraz zarządzania przez cele zostanie dopełniona praktycznym treningiem rozwoju kompetencji z zakresu budowania własnej postawy oraz kreowania wizerunku „szefa”.

1. Przywództwo: kiedy powstaje i jak się rodzi – specyficzne uwarunkowania przywództwa w działach finansowych i księgowych.

2. Kształtowanie autorytetu przywódcy oraz ustalanie „granic” w relacjach z pracownikami służb finansowych.

3. Kierownik, lider, przywódca, ‘coach’ itp. – kim być dla swoich pracowników oraz jak organizować pracę zespołową.

4. Wydobywanie z ludzi tego, co w nich najlepsze, czyli sztuka motywowania i angażowania do pracy.

5. Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania i jego konsekwencje dla efektywności pracowników w działach finansowych.

6. Zależności między stylem zarządzania, a poziomem rozwoju pracowników - efektywność stylów przywództwa.

7. Kierowanie przez cele, a dobór członków zespołu. Budowanie optymalnego zespołu pracowników w kontekście kompetencji personalnych osób pracujących w służbach finansowych.

8. Jak zapobiegać niepowodzeniom – sposoby przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania decyzji personalnych.

9. Świadome kształtowanie wizerunku lidera pomocnym narzędziem przewodzenia.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 4250 zł (VAT zw.)

UWAGA!!!
Informujemy Państwa, że kursy zawodowe w Warszawie organizowane przez MDDP Akademie Biznesu są zwolnione z podatku VAT.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl
«  wstecz


   
   
Mapa serwisu
www.akademiamddp.pl